План устранения предписания №ЛК-94 от 19.11.2014 г.